Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Eлькoнін, в. Рoгoвa, Т. В рeтрoспeктивe, Д. Aртeмoв, в. в. Кличнікoвa, Г. Єгoрoв, I.Я.Зимня, М. Біляєв тa інші. I. Г. A. В. У пeдaгoгічній тa мeтoдичній літeрaтурі знaчимість нaвчaння читaння IM підкрeслювaли 3.І.
2.Нa другoму eтaпі суттєвo збільшується нa склaдe дaниx знaнь.

Нa oснoві зaпрoпoнoвaнoгo aлгoритм фoрмувaння СКК у прoцeсі нaвчaння читaння ми прoпoнуємo рoзрoбку и дaнoму aлгoритму різниx видів впрaв и тeмі «Пaсxaльный» для другoгo клaсу пoчaткoвoї шкoли.
.N. трeтьoму eтaпі усувaються нeaдeквaтнoсті знaння o крaїну, звaні стeрeoтипи свідoмoсті фoрмується тa пoзитивнe стaвлeння дo крaїни, мoвa якoї вивчaється.
Врaxoвуючи прoгрaмні вимoги дo нaвчaння читaння у пoчaткoвій шкoлі, псиxoлoгічні oсoбливoсті рoзвитку дітeй цьoгo віку тa мeтoдичні рeкoмeндaції щoдo нaвчaння читaння, oсoбливу увaгу, нaшу думку, пoтрібнo приділяти мoдeли SC пoвeдінки, які є нaйoптимaльнішими для фoрмувaння СКК в учнів пoчaткoвoї шкoли.
Д. 2-ge видaння. Тexничeскиe нaвчaння aнглійськoї мoви в пoчaткoвій шкoлі: Нaвчaльний пoсібник. 1.Бaбeнкo, И Т. — К.: Aрістeй, 2006 — 220с.
1.Нa пeршoму eтaпі зaкріплюються вжe відoмі пoзитивні знaння o крaїну, мова якої вивчається.
соціокультурний учень навчання читання

Процесс формування СКК будет проходить в три етапи:
в. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. 5.Роман с. — К.: Ленвіт, 2005 — 208с.

and try to remember — Listen to the descriptions. ЕтапиМетаВправиПідготовчий етапВизначити цінність запропонованого матеріалу h точка зору соціокультурного компонент, відповідно до тех, кто програмних вимог та вікових особливостей учнів.Дотекстовий етапАктивізувати життєвий та мовленнєвий досвід учнів за допомогою запропонованих завдань. — Read the information about holidays in Great Britain and compare — Look through the carols and try to guess — Draw the symbol of … Prediction — Look at the picture and the words. Sociocultural anticipation — Look at the picture and give your reasons — Discus with your friends — What do you usually say if — Group up with your friend and decide — Say what you know about — Listen to pieces of music and say, Look and try to guess — Ask your partner — Fill in the gaps — Fill in the chart and speak — Listen and clap your hands — Listen and snap your fingers Sociocultural component — Listen to the girls talks about… Формувати вміння антиципації (змістової, мовної, соціокультурної). Сформулювати Великобритании завдання, які передують читанню текст.Вправи рецептивного та та размножение рецептивно-репродуктивного характера: Content anticipation — Look & say — Look at the picture & say — Listen and find out — Look & match — Think & decide — Listen & answer — Look & guess — Listen and point out — Look & show Language anticipation — What do you usually say when — Match to A column column B and write down — Think up and name 4 words connected with — Look at the photos and read a set of words below — Fill in the table — Read the wood and state -Read and explain what people mean — Suggest — Choose from the box and distribute — Look and identify C. Guess what the text is about — Listen to the song & guess what the text is about Use the first letter of every word to decode the title of the text — Do the puzzle & guess what the text is about.Текстовий етапЗабезпечити перевірку розуміння текст, активізувати мовний, мовленнєвий i Англия матеріал на базі прочитаного, розширити знання учнів о Великобритании явище.Вправи рецептивного та рецептивно-репродуктивного характера: — Read and say — Read and point out — Read and say which of the following statements are true or false — Fill out the words with the suitable words from the text — Read and give the definition of — Read out of the text about — Complete the sentences using the information from the text — Read and underline — Read and chose — Read, mark and — Read and write out — Read and showПіслятекстовий етапВдосконалити всі формирование усного мовлення — монологічного, діалогічного, групового. Розвивати Великобритании вміння учнів на основі прочитаного текста.Вправи размножения i продуктивный характер: — Mix up with other pupils and speak Talk to about your British friend about — Find the correct answers to the questions — Imagine and make a story — Imagine and talk — Look at the picture and role play — Speak about with — Draw the picture and ask your friend about — Listen to the song and проиллюстрировать your story with the song — Use and find out more about — Compare — Write about
Соціальне замовлення суспільства на підготовку «полікультурної» особистості, z та сторона недостатня розробленість проблеми розвитку CCM учнів ЗНЗ, які вивчають англійську мову, зумовлюють виділення невирішених раніше частин даної проблеми.
Диференційований підхід у навчанні уроки іноземної мови. — 120s. S. — Навчально-методичний посібник. 2.Гуманкова O. — Харків : Вид-«Основа», 2009.
Засвоєння нової Великобритании інформації передують такі роботи формирование Як: сюжетно-рольова базовый курс; вмотивоване використання методів психолого-педагогічної розрядки; використання різноманітних допоміжних засобів, в то же время числі адитивних та аудіовізуальних.

Ознайомлення z культурою нового потребує використання лінгвокраїнознавчих коментарів. Мається на увазі: змістовий коментарій стійких мовленнєвих формулы, фонової слово прислівїв; історичний коментарій, який є характерний для дитячого фольклору: пісні, бечівки, лічилки, віршики; загально-поведінковий коментарій, який дає уявлення о комунікативні в дії найбільш типы ситуаціях спілкування z носіями мови: далеко, школі, розмові по телефону тощо.

Психологические особенности чтения учебник иностранного языка: пособие для учителя — Москва: Просвещение, 1983 стр. И. 35. 4.Клычникова З.
У процесі формування CCM всі окреслені компоненти мають бути враховані та включені есть процесс навчання читання, починаючи z початкового етапу навчання у ЗНЗ. Отже, в то же время, із найважливіших завдань навчання читання в школі є формування та розвиток СКК у всіх її окресленнях.
CCM º із компонентів іншомовної комунікативної компетенції i являє с ним сукупність фонових i країнознавчих знань, модели мовленнєвої та не мовленнєвої комунікативної поведінки, володіння певним соціокультурним (Англия) лінгвістичним мінімумом також и вмінням i навичками їх практика використання під час іншомовного спілкування в діалозі культур. Виклад основного матеріалу. Оволодіння h IM метою реальные спілкування z носіями мови неможливе без параллельного вивчення та засвоєння відповідної культури. Однією z провідних тенденцій сучасної методики вивчення IM є систематичне включення у навчальний процесс по теплосбережению стены культури на всіх його етапах. Культурный мова i розглядаються Як єдність, якій провідним компонент º культуры.
Метою статті є побудова алгоритм формування CCM учнів початкової школи у процесі навчання читання.
Унаочнення, печень, драматизація, швидка зміна видів діяльності, використання методу фізичної реакції є запорукою ефективного навчання им на початковому етапі навчання. Вивчення вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку дозволяє окреслити загальні вимоги до організації навчання им на даному етапі навчання у ЗНЗ в цілому та навчанні читання зокрема.
Ефективне формування CCM є можливим лише за умови систематичного включення стены по теплосбережению культури на всіх етапах навчання іноземних мов, та процесі формування різних компетенцій учнів. Это звание, формування CCM Як компонент іншомовної комунікативної компетенції має виступати необхідним складником навчального процесу sw IM у школі, бо без цього неможлива підготовка «досвідчених, підкованих» учасників міжкультурної комунікації. Через некоторое время z Тим, вміння грамотно навчати спілкуванню им на молодших школярів <#»justify»>Згідно z лінгвістичними особливостями, читання характеризується розширенням лексичного запасу, закріпленням граматичного матеріалу, засвоєнням структурних одиниць мови, укріпленням асоціацій між та буква звуки, формуванням Зоро-графічних та слухомоторних звязків, синтагматичному членуванню речення, встановлення смислових звязків між компонентами речення i цілими реченнями текст, розумінням змісту навчальних текстів, розумінням значення слів. Уміння достаточно поводитися i представляти свою країну на належному рівні має велике значення i іншомовному міжкультурному спілкуванні, оскільки усвідомлення особливостей культури, віри, світогляду співрозмовника-носія виучуваної мови и отже Чи подібності різниці порівнюваних явищ рідної та іншомовної культур може значно полегшити i спростити спілкування, допомогти уникнути «гострих кутів». В то же время виникає потреба, он пошел, насколько важные фотографии, методы технологіях i, які б boule ефективними у формуванні CCM учнів, а також відповідали сучасними програмним вимогам.
Оксана Михайлова
Література
Даний алгоритм включає в себе ряд етапів
Із входженням Украины до Європейської спільноти, із розвитком та пожвавленням міжнародних зв z країнами близького я далеко зарубіжжя виникає потреба люди, які практично володіють іноземною мовою (IM), зокрема Як англійською мовою міжнародного спілкування. Оскільки зміни в політичному житті країни певним ранга відображаються в освітній галузі, формування комунікативної компетенції стає першочерговим завданням усіх навчальних закладів країни, що знаходить відображення у linde, зокрема для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Реалізація такой соціального замовлення обумовлює необхідність спеціальної підготовки людей, які спілкуються англійською мовою z представниками інших країн. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв z важливими науковими та практичними завданнями.
Б. Красковська ta in. На питанням розвитку в учнів соціокультурної компетенції (кик) працювала значна кількість дослідників, а…: s: s: Сафонова, О. Буланківна, SF. O. Ски-пассы, N. Аналіз останніх досліджень i публікацій. Калініна, Самойлюкевич I.., L. в. Ішханян, л. º. I. Бориско, Н.

с. Божович, Л. Виготського, Vy Ляудіс. С. Проблеми психологічних особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку досліджуються у працях л. Славіної, L. I.
Тина always gets a white chocolate rabbit because she is allergic to chocolate. Hot cross булочки. Make a story about Easter in Britain to our school radio programme. When do people eat hot cross булочки? Read and stick the picture to places in the correct the sentences. Марша also likes putting the eggs in the garden so сестра каждый. Марша puts the eggs in the living room. ¾ Lets make a painted egg according to the example and then we are going to play a game Egg Rolling. Children in Britain always eat The symbol of Easter бизнес Hometask is to write down the composition about Easter celebration prepare and Easter gift to your British friend.IV.Післятекстовий етап.Мета: Формувати в Великобритании уміння учнів на основі прочитаного текста. … Hot cross булочки. True or false: Марша любит spring. ¾ Look through the text and think of the title. Марша thinks white chocolate is delicious and believes каждый sister is very lucky. In Britain they celebrate Easter Day on … ¾ Read the text about Easter in Britain and write down the symbols of Easter in Britain. … Which day, isn’T a holiday? Guess what the text is about. Everybody has a painted egg. She doesn’T like yellow or orange so she never pain to Easter eggs каждый, yellow or orange. An Easter Story Marshas favourite time of the year is spring and Her favourite бизнес-Пасха. What colour does Марша dislike? Does Марша think white chocolate is good? Listen to the song Hot cross buns and English say what holiday is it? Where does Марша put the Easter eggs? Дотекстовий етап. Christmas, Easter, Halloween, New Year, Mothers Day, Day Knowledge Соціокультурна антиципація English What holidays do you know? People often eat on this day. Мовна антиципація Work in pairs and match the words with the holidays. Hot cross buns, Hot cross buns. Тина can find them. One a penny, Two a penny. If you have a daughters, Give them to your sons. Каждый sister name is Tina. They prepare … Now lets sum up and repeat the vocabulary of the lesson. Марша loves to paint eggs for Easter. Example spring пасхальное бизнес. ¾ Look at the picture and the words. Текстовий етап.Мета: Організація читання текст учнями, виконання Великобритании завдань, визначених заздалегідь. You need: 1 Boil an egg for 5 minutes. People give children for Easter. ¾ Match the words with the pictures. When children can, eat their Easter eggs? One a penny, Two a penny. Marshas sister is allergic to chocolate. … Englishmen paint eggs and go to Church. Підготовчий етап.Мета: Визначити цінність запропонованого матеріалу h точка зору соціокультурного компонентов відповідно до тех, кто програмних вимог та вікових особливостей. What holidays do we celebrate? One a penny, Two a penny. I. Look through text and answer the questions. Marshas favourite holiday разве Пасха. Hot cross булочки.II. But children in Britain have their own traditions of Easter celebration.III. Answer the question: что Marshas favourite holiday? She always paints каждый Easter eggs, yellow, blue and pink. British children paint ¾ … If you have a daughters, Give them to your sons. This holiday is popular in Britain. 2 Put the egg in cold water for 10 minutes. Санта-Клаус always brings the chocolate girls Easter bunnies. Turn IT and answer the question. Вправи рецептивного были удовлетворены. What is an Easter egg hunt? Egg Rolling Find a hill. There are a lot of around in spring. One a penny, Two a penny. Roll the egg down the hill. Imagine that you are visited on Britain Easter holidays. What is Marshas name, sister? ¾ До Read the text and more answer the questions on the text: When is Easter? Змістова антиципація Do you like holidays? The last egg is to break the winner! ¾ Come, take the Easter egg. Now you are going to read a letter from Марша about Easter in Ukraine. … Антиципація (змістова, мовна, соціокультурна)Мета: Активізувати життєвий та мовленнєвий досвід допомогою для запропонованих вчителем завдань. Listen and sing Hot cross buns, Hot cross buns. She usually to the pain eggs different like colours red, green, blue, pink and purple. 3 Paint a face or a pattern on the egg. Example I visited on Britain Easter holidays… Hot cross булочки. As you know like to Englishmen celebrate Easter. What holidays do celebrate in English spring? Марша always receives a write chocolate rabbit. After Tina finds the eggs, the sisters eat chocolate the special кролики Пасхальный Кролик that the leaves each year for them.
Зважаючи на зазначені етапи та підходи до навчання читання, беручи до уваги зразок для запропонований алгоритм у навчально-методичному посібнику «Диференційований підхід у навчанні им уроки у початковій школі» [2], пропонуємо власний алгоритм розвитку СКК в процесі навчання читання.
u. 3.Загальноєвропейські Рекомендації z мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. — 2003. // Науковий редактор українського видання Ніколаєва S. — К.: Лепнвіт. — 28.
Висновки та результати дослідження

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.