Підготовка майбутніх учителів до роботи із низькостатусними члены учнівського колективу Як соціально-педагогічна проблема

Protais нa сьoгoдні відсутні дoсліджeння z підгoтoвки мaйбутніx учитeлів дo рoбoти z дaнoю кaтeгoрією учнів. Прoaнaлізoвaнa нaм псиxo-пeдaгoгічнa літeрaтурa зaсвідчує знaчний інтeрeс нaукoвців дo прoблeми низькoгo сoстoяниe учня у кoлeктиві. Вaртo тaкoж зaзнaчити, щo нe сфoрмульoвaнo визнaчeння сутнoсті явищa низькoстaтуснoсті, дoсліджeнo пeдaгoгічні умoви, якиx будe рoзвязaнo прoблeмы низькoстaтуснoсті учня в кoлeктиві.

Вирішeння цьoгo питaння мoжливe z дoпoмoгoю прoфeсійнo i якіснo підгoтoвлeниx пeдaгoгів z нoвим бaчeнням сутнoсті нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцeсу, який буде спрямований накопичення не большой багаж знань и розвиток особистості учня, його адаптацію до умов навколишнього середовища. Першочерговим є встановлення концептуальних підходів до вивчення даного явища, розробка методики підготовки майбутніх учителів до роботи із низькостатусними члены учнівського колективу.
єдності когнітивного, мотиваційного, діяльнісно-оцінного компонентів підготовки майбутнього вчителя до роботи z низькостатусними члены учнівського колективу;
Низький статус породжує астенічні почуття, що призводить до зниження мотивації діяльності виникнення i конфліктних взаємин членов h учнівського колективу [2, s. Притаманність певного состояние істотно відбивається на емоційних учня в стране: високому або задовільному состояние сприяє підвищення активності. В то же время першочерговим завданням вчителя є зміна низького состояние учня у колективі. 82]. Ie сприятиме розвитку його потенціальних можливостей у вас есть правильне кровать, відкриттю перспективы успіху, розширенню Арсенал навичок i вмінь, забезпеченню активно вираження особистісної індивідуальності i проявлятиметься есть положительные функціонуванні найкращих рис, — відповідальності, допитливості, дружелюбності, працелюбності, наполегливості, ініціативності, ерудиції, креативності, моральності.
Огієнка. Серія: Психологічні науки. Випуск 2. . — С. 34. — 2009. Психологічні особливості взаємозвязку «я-концепції» та ситуация підлітка у групі // Вісник Камянець-Подільського національного університету імені I. Олійник.
символически-контекстного навчання Як необхідної умови у підготовці вчителя до роботи із низькостатусними члены учнівського колективу;
Список використаних джерел
В то же время відчувається дефіцит кваліфікованих педагогів, які b может быть pratsyuvati z даною категорією учнів, що постійно зростає. Аналіз цикл дисциплін загально та професійного практические спрямування у вищих навчальних закладах свідчить, що питанню підготовки майбутніх учителів до роботи із низькостатусними учнями приділяється недостатня увага.
Орбан-Лембрик. е. Концептуальний зв між рівнем розвитку класу та рівнем досягнення статусності учня у ньому досліджували av Петровський, л.
Дусавицький); порушення у спілкуванні z однолітками, батьками, педагогов (Л Божович); порушення міжособистісних стосунків, впливів i взаємовпливів у класі i школі (г. Серед них виділяють наступні: неефективна організація педагогічного процесу в школі (Ш. Амонашвілі, О. Лутошкін). Андрєєва, I. Блонський, г. Виникнення процесу дезадаптації учнів у класі, що призводить до зміни состояние, більшість дослідників повязують z негативними чинниками, які порушують нормативний перебіг процесу соціалізації учня. балл); проблеми шкільних колективів та особливості їх (L Уманський, или Коломінський, О.
Андрєєва, A. Хохберг, A. Олійник; вплив батьків на сприймання соціальних обєктів, самооцінку та ситуация підлітка розглядали: г. Чайковська; соціально-психологічні засоби корекції особистості школярів із соціально-дезадаптованою поведінкою — A. Лучинкіна; педагогічні умови профілактики девіантної поведінки школярів загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, низький статус Як результат девіантної поведінки учня досліджували: O. Проблемы низькостатусності в шкільному середовищі вчені розглядають в різних аспектах. Донців, Дж. Афанасьєва, А. Вознесенська, Чирук С.; особливості взаємозвязку «я-концепції» та ситуация учня у класі. Плєшакова. Реан; психологічні особливості агресивної поведінки девіантних підлітків.
Олійник стверджує існування тісного взаємозвязку між «я концепцією» та ситуация учня у класі, оскільки ровесники постають референтним соціальним оточенням. Низький ситуация у шкільному колективі та педагогов-психологов співвідносять z різними чинниками i проявами были удовлетворены. 34] Protais, ie не зовсім так, оскільки занижена самооцінка може бути типичные для дітей i z низьким состояние. Особливості «я-образ» призводять до певного соціометричного статус особистості я, навпаки, ситуация у класі сприяє формуванню відповідної «я-концепції». розглядає акцентуації символов, які в дії психогенних факторів порушують адаптаційні девіації у поведінці учня, наслідком чого є, есть случай, низький класному колективі; S. Чуносов причини низькостатусності вбачають у нестачі в любові колі сімї, дефіциті комфорт, опіки, що веде до Go почти мгновенно депривації, асоціальної поведінки, Як завдає шкоду суспільству та окремим yogo представникам; G. Дослідник акцентує увагу, що завищена самооцінка притаманна низькостатусним підліткам, просто властива для дітей із високим состояние [3, s. Или Гошовський, М. Єльнікова порушення рівня статусності в учнівської молоді вбачає у неефективності навчально-виховного процесу, який потребує суттєвої корекції; Личко А.
Педагогічний аспект цього явища полягає у, що визначення особливостей статусності учня, подолання перешкод на шляху до підвищення состояние серед однолітків робить можливим позитивний психолого-педагогічний вплив на окремих учнів групу та в цілому. Особливості самовизначення лиц залежать від її ситуация в малій групі. Провідну роль у наданні певного состояние учневі відіграє шкільне оточення, якому дитина набуває досвіду соціалізації, згодом копіюючи його у доросле життя. Проаналізувавши дослідження науковців щодо визначення сутності явища низькостатусності учня у колективі та його впливу на наслідків подальше життя особистості, можемо зробити висновок, що Дане питання варто віднести до серии соціально-педагогічних проблем.

Сьогодні все більшої актуальності набуває психолого-педагогічна робота k учнями, які є вразливими у спілкуванні z однолітками та дорослими, мають низький рівень комунікативного потенціалу, пристосовані до співпраці z класом, відтак набувають низького ситуация у колективі i залишаються поза увагою школярів та учителів. Суспільство w Як цілісна система обєктивно зацікавлена в то же время есть щоб кожен його структурний елемент виконував суспільно важливі функції. У результаті особи, що не відповідають вищевказаним вимогам залишаються осторонь, узбіччі життя. Зміни, що тривалий час відбуваються в політичній, соціальній та економічній сферах життя українського суспільства мають глибокий вплив на становище усіх верств населення та º причина загострення низким складних соціальних проблем. Вонь торкнулися i школи, Як соціального інституту суспільства. Не виключено, що цей состояние супроводжуватиме згодом дорослу особистість протягом усього життя, Стейн перешкодою у реалізації професійного та сімейного самовизначення, провокуватиме певну ізоляцію. Подолання явища низькостатусності серед членів учнівського колективу є один із основних завдань у педагогіці i важливою соціальною проблемою.
низькостатусний учнівський колектив учителей
я. Войтка, — ie становище, яке посідає індивід серед інших людей, группа Чи. Состояние відбиває Чи визнання невизнання, повагу Чи неповагу, симпатію Чи антипатію, якими користується у миссис референтній групі, відображає ступінь відповідності якостей вольової поведінки індивіда груповим нормам вимогам i. 181]. Уявлення о состоянии формується в особистості Як реакція на ставлення до неї членів группы, колективу в різноманітних ситуаціях їхньої сукупної діяльності [4, s. Состояние, словником психолого-педагогічних термінів для редакцією в.
Нашу думку, необхідним у процесі подолання явление низькостатусності stane дотримання наступних педагогічних умов:
Учні із низьким состояние у класі, в частности, гостро відчувають необходимо есть та спілкуванні розумінні серед дорослих та однолітків. У подальшому ie впливає на світосприйняття, рівень життєвої активності, професійне самовизначення, ставлення до морально етичних цінностей та соціальних проблем. На наш погляд, негативний досвід, якого набуває дитина у шкільні Роки є основною причиной низькостатусності та дезадаптації особистості у майбутньому.
I. . — К.: Вища школа, 1982. Войтко. Психологічний список слов, который Эд V. 181 — 182. — С.
створення та розвязання ситуацій, які б відображали отзывчивый явища низькостатусності.
4. Серия: Философия. — T. Ельникова году Социальное аутсайдерство молодежи: проблемы дтагностики и регулирования / / научные Ведомости Белгород государственный университет.. № 3. 1. — 2008. Социология. Правильно.

— К.: Наук.думка, 1982. оценка межличностных малих групп // A. Кроник. — 82с. . Кроник А.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.