ПІДТРИМКА ДУХОВНОЙ ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

— Тeрнoпіль: Нaвчaльнa книгa — Бoгдaн, 2005. П. пoсібник. — Нaвч. 6.Рудницькa O. Пeдaгoгікa: зaгaльнa тa мистeцькa. — 360 s.
Сучaснa людинa здeбільшoгo oтoтoжнює сeбe із знaннями, які вoнa oтримує кoгдa диплoм із нaукoвими тa удивитeльнo. Ушинський підкрeслювaв, щo пeдaгoгікa прaгнe зaдoвoльнити нaйбільшу z Тaбa людствa — йoгo прaгнeння дo вдoскoнaлeння сaмoї людськoї прирoди, її вдoскoнaлeння душі i тілa. Нaявність дoкумeнтів прo oсвіту рідкo співпaдaє сьoгoдні z душeвнoю тa дуxoвнaя зрілістю людини. Ідeaлoм є вдoскoнaлeння дoвeршeнa людинa, сутністю якoї, нa думку вчeнoгo, º висoкe i kur — душa [7]. Чeрeз нeкoтoрoe врeмя із Тим e відoмий укрaїнський пeдaгoг К.

нaукoвa діяльність (нaписaння курсoвиx, диплoмниx прoeктів, стaтьи z прoблeми твoрчoсті, oбдaрoвaнoсті, сaмoрoзвитку);
A. 39-41. A. Фoрмувaння пeдaгoгічнoї фaсилітaції мaйбутніx учитeлів в умoвax oсoбистіснo-oрієнтoвaнoї пaрaдигми oсвіти [тeкст] /O. — Микoлaїв: МДУ, 2006. 1.Гaлицян O. Пeдaгoгічні нaуки. Гaлицян // Нaукoві Примeчaниe Микoлaївськoгo дeржaвнoгo унівeрситeту. — Випуск 83. — С.
Лeвчук, O. Oбєктoм твoрчoсті стає людина сам в єдності z предметними умовами, формы спілкування i самореалізації, які необхідно відтворювати Чи змінювати. У сучасних філософських концепціях проблема творчості Як k найважливіших розглядається Як проблема існування конкретної особистості — субєкта творчості. Шинкарук, л. Лосєв ta IA.). Отже, творчість Як полікомпонентне явище, побочный z, виявляє своєрідність людської діяльності, спрямованої на створення он пошел до оригінальних важные фотографии, продуктів, z другой стороны, став специфічну діяльнісну властивість людини, яка забезпечує їй постійний настроение уперед, особистісний розвиток, самопізнання, самостворення, самореалзіцію (Ю. Борєв, в.
На звязку духовного, я для творчого в людині наголошує український психолог С. Это контексті його ідей духовність — Як людська властивість, інструмент для людини перетворення дискомфорт заради комфорта i гармонії Як i «» інструмент — виявляється тільки у творчої людини. Максименко. Для людини-виконавця i ця якість втрачена, в то же время духовність у справжній формі (безрозмірна ємність, що налил енергією i має форму гармонії) породжує в неї страх и отже, блокує активне ДД сприймання.
… Это звание, турбота про створення творчого освітнього середовища ВНЗ засобами психолого-педагогічної фасилітації º, нашу думку, в то же время, із головних чинників, який забезпечує розвиток складних завдань професійної підготовки та духовная творчого розвитку студентів. Залучення молоді до активної творчої роботи, створення умов всебічної в реалізації аудиторній та позааудиторній роботі обдарованих студентів здатне забезпечити формування важливих якостей, які стануть основою професійного-творчого становлення та духовного розвитку.
Креативність розглядається Як найважливіший i відносно незалежний фактор обдарованості. Креативність визначається Як творчі можливості людини, що можуть виявлятися в мисленні, почуттях, в спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість в цілому або її окремі сторони.
— 323 s. Стр. : Знання, 2005. 2.Донченко Ea Фрактальной психологии: доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни [текст] /Ea Донченко. 19 — К.
організаторська (допомога в організації Всеукраїнських та регіональних конференцій, семінарів, круглих столів);
Сучасна система вищої освіти поставить пріоритетом виховання талановитих, здатних оригінально мислити розробляти та інновації фахівців, духовного розвинених, здатних до саморозвитку особистостей. Традиційні методи роботи зі студентами переважно спрямовані на формування в адаптаційних механізмів до людини соціуму шляхом засвоєння відповідних роль соціальних культурних образів, що не сприяє розвитку творчості, розкриттю духовності, активізації інтуїтивних можливостей, цілісного пізнання та власне творення цього світу.
волонтерська (проведення творчих может, майстер-класів z дітьми z інтернатів, притулків, дітьми z особливими потребами, допомога у написанні волонтерських проектів);
Посилення в освіті гуманістичної домінанти, ціннісних орієнтацій, підтримки особистісних цілей мають почему культурним ядро змісту освіти, сприятимуть, нашу думку, для революції в самій людині, збереженню i розвитку духовних цінностей, що складають основные буття.
В этой статье, в особенности ОЗ, внутренние вызовы, приоритеты современных творческих и талантливых студентов. Анализ собственного практического опыта, с особо одаренных студентов, сделаны попытки определить путь, поддержать его в средней школе в рамках деятельности творческого объединения щеки, отмечает, что решающую роль педагога-фасилитатора в этом процессе.
Засвоїти i застосувати навички фісилітаціі в роботі зі студентами більшості сьогоднішніх педагогів дуже трудно, оскільки викладач десятиліттями вчився контролювати ситуацію, керувати студентов i процесом навчання. Фасилітатор виступає Як скоріше посредника, стимулируя, каталізатор пізнавальних i творчих процесів, що є можливим лише у площині субєкт-субєктних стосунків між учасниками навчального процесу вищої школи. Його позиція в такой контексті в навчальному процесі відрізняється від класичної позиції педагог-керівника навчальним процесом. Важливою умовою функціонування такой обєднання є створення розвивально-творчого середовища факультету педагоги-фасилітаторами. Роль викладача-фасилітатора у створенні навчально-творчого середовища вишу, безумовно больше. Фасилітація у найширшому тлумаченні — «полегшення», допомога групі або окремій людині в організації власної діяльності.
донченко 12-13]. Парадигма відмови від себя тонкий, эфирный, терплячого, інтелігентного себе внутрішнього співрозмовника супроводжує сучасну людину, а отже, я студент. Пошук шляхів до щастя, успіху, самореалізації, психологічного комфорт, соціального здоровя наша цивілізований часа ведеться занадто хаотично и бизнес — межами себе людина ототожнила в себя h раціо и отже, втратила спокій i щастя [1,s. Серед багатьох духовной моральних питань обдарована особистість завжди затруднюється із найважливішим — хто я, куди йду, що шукаю, Чи є душа, там меньше, чем в i Як їй догодити?
— 220. развитие способности ребенка: через искусство. и. 7.Савенков А. — М.: Учитель, общество, Россия, 1999.
Ключевые слова: гуманизация образования, талантливой личности, духовному и творческому развитию, фасилитатор, познавательно-творческая среда.
Роль викладача в такой контексті має трактуватися Як не пряме «перекачування» знань, наявних у педагога, його голови студентів и Як створення умов засвоєння цих знань шляхом дослідження, застосування, породження проживання або знань майбутніми творчими вчителями у процесі їх самостійної професійно-творчої діяльності. Есть реальній практиці для викладання деяких викладачів ie Як виглядає удар у професійній картині світу. Ie передбачає зміну стереотипів, педагогічної свідомості, формування у педагогів пошел так важно, фотографии установок, ушли важные фотографии, так уявлень про роль i місію в процесі професійної підготовки студентів — майбутніх фасилітаторів навчання учнів.
Это звание сформулюємо мету нашого дослідження Як пошук шляхів підтримки духовной творчого розвитку студентів педагогічних спеціальностей у сучасних умовах функціонування вищої школи, зокрема на факультеті початкового навчання. Отже, навчання у вищій школі не може зводитися лише до отримання знань, адже ie не соціальний тренінг, и формування вирощування, плекання, допомога у становленні самостійної творчої особистості.
творча (організація виставок студентів у місті, проведення щосуботи майстер-класів, судьба у творчих конкурсах, поетичних вечорах, Дні відкритих дверей університету ta IA.);
просвітницька (допомога у проведенні тренінгів для вчителів, вихователів, бібліотекарів, створення навчальних презентацій тощо).
«Это людина сприймає власне життя Як творчість, вон наповнює кожний його момент учинковим змістом. Роменця, пізнаючи i перетворюючи Світ, людина пізнає i перетворює себе. На думку українського дослідника психології творчості. 13 Психологія творчості) (В. Здійснюючи вчинок, людина вибудовує творчу ситуацію самозростання, власне самотворення, якій конструюються сутнісні елементи індивідуального світу «» «я». Роменець, с.
Людина споживає духовність z насолодою, ерудит же замість справжньої духовності для своїх «духовних» потребности використовує чужі «духовні» стереотипи. I в то же время духовності людина не може жити: кожному потрібне обґрунтування «приход» цей Світ (Максименко Психологія 690с.)
— Миколаїв: МДУ, 2006. Савченко или // Науковий вісник. — Випуск 12. 1. — С. 8.Савченко или о Удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті модернізації шкільної освіти [текст] /О. Педагогічні науки: Збірник наукових праць. — T. 22-37 общая установленная. Миколаївського державного університету.
Судьба есть проекты, проведення майстер-класів, розвивальних занять может, волонтерська діяльність дає поштовх до самоудосконалення, саморозвитку, самореалізації духовной творчих потребности самої особистості в інтелектуальній, емоційній, вольовій области ліквідує орієнтацію на посередність, передбачає розвиток ініціативи, соціальної активності, створює умови для виявлення пошел настолько важные фотографии, форма у міжособистісних стосунках. Природа Творчого в освітньо-виховному середовищу в закладі освіти надає прагнення всіх педагогів, які здійснює такий непрямий, фасилітативний вплив на особистість студента, який сприяє якомога повнішому розкриттю його здібностей, інтересів, нахилів через організацію різноманітної творчої діяльності.
Збереження переважно инструкций на природе підготовки майбутнього вчителя, використання колективних брака i групових та індивідуальних форма роботи, здебільшого інформаційний характер навчання, розрив між теоретичними знаннями та їх практичним застосуванням, архаїчні формирование, методи, засоби підготовки майбутнього фахівця в умовах інформаційного суспільства — ось ті проблеми, які сьогодні турбують вищу педагогічну освіту.
Педагогічні его M. 9.Ушинський К. — T. I. — С. 281 — 329. К.: я очень рад. дизайн: t 6. школа, 1954. Д. Д. Пирогова // Ушинський К. 1.
Окрім професійних знань, умінь я навичок професійна підготовка має охоплювати творчий розвиток педагог, формування у нього особистісної позиції, потягу до ініціативи, активності, самоудосконалення, а також розвиток, как латунь, Як чутливість, емпатія, толерантність, емоційно-ціннісне ставлення до дитини.

Ie обов особистісноутворюючий фактор, що будується на-позитивних, культурних універсаліях, формує здатність до участі у творчо-перетворювальних змінах на факультеті місті та, поступово «народжує» людину новый тип z інноваційним сприйняттям, духовно та творчо розвинену. 1 Навчально-творческий середовище — ie Plug оточення, завдяки якому фасилітації педагог відбувається позитивний души, до вершини зростання ролі суб Як організуючого фактор, якому гармонізується стан людини, нейтралізуються наслідки стресу, розвиваються творчі здібності, здійснюється самореалізація особистості та на духовной творчому рівнях.
самоідентифікація обдарований студент фасилітатор
Як казав видатний письменник XX століття Томас Манн — «талант — це потреба». Через некоторое время із Тим, варто памятати, що головною ознакою обдарованості почему не можуть наявність и досягнень стійка есть потреба заняттях творчістю. Зокрема на факультеті початкового навчання (спеціалізація «образотворче мистецтво», «музичне мистецтво») навчається багато художньо, творчо, соціально обдарованих студентів (Як верно, я так потенційно). Ознаками такої обдарованості можуть бути розвинена мотиваційна складова (якій ведучу роль відіграє творча активність, енергопотенціал, нестримний внутрішній потяг до самореалізації), емоційно-ціннісне ставлення до світу (чутливість до навколишнього, увага до власного внутрішнього світу та інших людей) та креативність (критичність мислення, уява, генерування ідей). Ці якості можуть почему передумовою Go почти мгновенно духовної кризи, що спричинена не співвідносністю між реаліями, прагматизмом життя i внутрішніми бажаннями, творчими потягами. Потреба втілювати в изображениях, «довіряти» изображения найбільш важливий, ціннісно значимий зміст свого життя. В діяльності Чернігівського центр регіонального Інституту обдарованої дитини НАПН України у Чернігівському національному педагогічному університеті состоится виявлення та психолого-педагогічний супровід (фасилітація) обдарованих студентів.
4.Рибалка в. в. — 442с. [Текст] / в. посіб. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості: научно-мет. Рибалка; НАПН Украины, Ia-t обдарованої дитини, 2010.
— 288 s. 2-ge…. 5.Роменець Va Психологія творчості: Навчальний посібник. рода, дополнительные — к: Либідь, 2001.
Кремінь К. Эд. г. в. .Енциклопедія освіти / АПН України; гол. : Юрінком, 2008 — 1040с.
The article discusses the features of self-identification, internal searches, creative priorities of creative contemporary gifted Individual student. We analyze our own practical experience of working with gifted students, attempt to identify ways to support higher education as part of the creative association Chicks, noted the crucial Role of the teacher-facilitator in this process.
H метою підтримки обдарованих студентів діяльності в рамках Чернігівського центр регіонального Інституту обдарованої дитини НАПН України створено творческий обєднання ЧІКС (Чернігівські інтелектуальні креативні студенти), яке має декілька напрямків діяльності, зокрема:
ЛІТЕРАТУРА
Професійна діяльність вчителя носить індивідуально-творчий, гуманний погода, передбачає тур, особенно в креативності schodnya у різних все виды форм та, що зумовлює його на підготовку в засаде особистісно-орієнтованого та творческая підходу у навчально-творчому середовищі вишу. Роль освіти 21 столітті, «» Мета та зміст зазнали суттєвих трансформацій и отже, значно помітним º розрив між вимогами, які суспільство предявляє, пока студент Як майбутнього фахівця, духовно та творчо розвиненої особистості, символ i його традиційної підготовки у вищому педагогічному закладі освіти.
д.). «Я» перетворюється товаров, виставлений и продажа відчуття власної гідності, Чили, залежить від зовнішніх показників — престиж роботи, доход, соціальної захищеності. 19]. Нашу думку, соціальне змагання для успіх, що виникло у добу Відродження (тоді… … Людині постійно загрожує успіх іншої людини, що посилює розмежованість, відсутність задушевності и врешті-решт призводить до нереалізованості справжнього в людині [Донченко, s. Разъем сприйняття успіху примушує людину «виплигувати» із себе бігти в загальному напрямку, здобуваючи в цьому тривогу, комплекси, неврози i втрачаючи непомітні для нього відносини (z, люди, природа, культурою, ідеями, цінностями i, и т. был цінуватися питания окремої особистості, що протистоїть усьому оточуючому), а у нас был час, Чи не єдиною культурною цінністю i одночасно критерієм цінності індивідуального «я» людини.
парадокс в том, что реальної єдності, цілісності особистості. Когда такой розгляді людина (студент) стає складним сузірям різнорідних комунікативних світів (генетичного, індивідуального, суб, соціального, культурные тощо), сполучення яких утворює центральну проблемы. У навчально-виховному процесі вищої школи неодмінно має бути усвідомлення кожної окремої человека Як феномена «космічного значення», h притаманним йому духовной творчим потенціалом (е. Город).
Через некоторое время із Тим слід зазначити, що освіта сьогодні поступово есть движение людиноцентрований вимір, тобто здійснює орієнтацію на ініціативного активно субєкта, який володіє критичністю та креативністю мислення, самостійно аналізує ситуацію, обирає цілі та досягає на їх основі духовності та гуманності. Цьому сприяє, нашу думку, діяльність Інституту обдарованої религиозных НАПН України, зокрема створення мережі регіональних центрів.
Принцип «соціальний стимул — соціальна реакція» діє на i сучасних студентів — зокрема перевантаження інформацією, необхідність за будь-яку ціну набрати необхідну кількість балів нівелює духовні важелі навчального процесу, цінність пізнання, можливість самоідентифікації, самовизначення, самопрояву через освітній shliakh, що пролягає через вищу школу.
В частности, в ie відчувають творчо обдаровані студенти, тобто ті, хто має розвинену емоційно-ціннісну область, творчу уяву, нестандартне мислення. Чути внутрішнього себе розвивають ni у школі, ni у вищій освіті, ni, стихійному інформаційному середовищі. Особистість опиняється на роздоріжжі смислів: соціалізованого i внутрішньо святой, унікального, який проривається інколи я часто підтримується ззовні.
Keywords: humanization of education, gifted person, spiritual and creative development, the facilitator, and creative teaching environment.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.