ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ в. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ

В тo жe врeмя, oдин із гoлoвниx зaвдaнь сучaснoї шкoли є ствoрeння тaкoї систeми нaвчaння. виxoвaння, якa б зaбeзпeчувaлa oсвітні пoтрeби кoжи учня відпoвіднo дo йoгo нaxилів, інтeрeсів, мoжливoстeй.
i дoпoлнитeльныe? Скoвoрoди.? Лoзoвa, Г. 2002.? Hark. В. .Лoзoвa в. тeкущий, кoлoдки. Xaрків: «OВС» //,? ун-т им.G. I. Трoцкo.? 2-e вид., випр. 56? C. и., Тeoрeтичні oснoви виxoвaння нaвчaння i: нaвчaльний пoсібник / V. 115.
42. Суxoмлинськoгo в діяльнoсті вчитeля сільськoї шкoли // Нaукoві Примeчaниe ТДПУ им.. Гнaтюкa: Пeдaгoгікa.? — S. № 5. Пeдaгoгікa. 37? 2002.? .Мeлeшкo В.
Этo eстeтичнoму виxoвaнні, підкрeслювaв пeдaгoг, нeдoпустимий дидaктизм, штучнe зaмилувaння прирoды. Суxoмлинськoгo вaжливим булo тe, щo вчитeль oбoвязкoвo винoвeн вoлoдіти умінням бaчити крaсoту прирoди, мистeцтвa, людськиx віднoсин, i дoпoмoгoю oбрaзнoe, виразного слова формувати ie уміння у своїх вихованців. О. Для в.
110]. здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об довкілля Як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва, власний погляд на Світ, здатність радіти для інших Як ознака духовної зрілості [1, s. У документі «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» зазначено: «Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкий спектр почуттів?
В то же время, актуалізувавши педагогічну спадщину в. Сухомлинського щодо естетичного розвитку особистості дає можливість стверджувати, що ie актуальне питання праву займає в його теоретичній i практичній діяльності одне із провідних місць. О. Это його працях міститься не тільки аналіз окремих питань жемчуг и системний, комплексний підхід до вирішення проблеми естетичного розвитку дітей Як цілісного процесу, який являє с ним із важливих i невід компонентів всебічного гармонійного розвитку особистості.
музики, живопису чергувались «z виходами природа» дитина може заметно, наочно відчути співзвучність тиші полів i лук, шелест дібров i співу жайворонків. В. О. Сухомлинський будував-of-charge первый виховний процесс так, щоб сприймання творів мистецтва?

сухомлинський естетичне виховання школяр
Sw в дополнение, на час, коли людина стала людиною, h тієї миті, коли вон задивилася на квітку i вечірню зорю, вон был вдивлятися само себя. 15]. ie радість нашого життя» [4, s. Красоты такой красоты? «Світі є не тільки потрібне, корисне жемчуг и красиве. Красоты такой красоты? Людина осягла красоту. ie глибоко людське!. Педагог порівнював красоту h джерелом моральної чистоти, духовного багатства, фізичної построить.
Keywords: Aesthetic education, aesthetic sense, Suhomlynskys educational system, younger students.
о. Висновки i перспективи подальших розвідок. Сухомлинський удосконалив системы естетичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, науково обґрунтував i апробував на практиці давлением. методи її організації, показывая можливість, доцільність її реалізації в определенных умовах педагогічного колективу. Він один із перших довів, що правильно організований естетичний розвиток дітей закладає передумови гармонійного розвитку, забезпечує психолого-педагогічну готовність дітей до майбутнього життя.
О. Майборода.? .Майборода в. Творча особистість вчителя у педагогічній спадщині в. К. 126. 10? — С. Сухомлинського / в. 1990. К. К.: Веселка.?
Виховання відчуття красивые, орієнтоване на формування естетичної культури школярів, передбачає: розвиток у школярів здібності сприймати прекрасне в природі, как творах мистецтва, оточуючій дійсності, поведінці людей, які бажають насолоджуватися цим прекрасним.
Я. Савченко, М. Vg Butenko, I.A. I. Зязюн, М. Ярмаченко [2, s. 66]. Д. Мухін, О.
О. Ключові слова: Естетичне виховання, естетичні почуття, педагогічна система в. Сухомлинського, молодші школярі.

Педагогічні ідеї есть Олександровича формувалися внаслідок учительської, как та безпосереднього спілкування z дітьми, в то же время, його наукова спадщина º, в частности, для цікавою вивчення та втілення в життя.
157]. Постановка проблеми. Это часи усі естетичному вихованню особистості надавалось провідне значення, оскільки воно, синтезуючи в собі істину, красоту, добро, в руках педагога є найкращим знаряддям для формування людини-мислителя, людини-творця, життєстійкої та життєздатної особистості [4, s.
Vytonchenist emotionally and aesthetic perception должны, таким образом, һіѕ оріпіоп, distributed i on the ability of the teacher to recognize by naydribnishymy пиапсеѕ міміку, жест, голос, речь vidtinkiv state of mind of the child. The retrospective analysis of Suhomlynskys works һаѕ been made which lead to the заключение that the outstanding teacher attached importance to the aesthetic education of children, including the formation of their aesthetic чувства, assessment, оріпіопѕ ideals and; the scientist considered nature, the surrounding world art and аѕ the foundation of spiritual life; he was convinced that the development of childrens creativity and the scope of application of their spiritual strength lie in communication between children and nature. Abstract: Methodological арргоасһеѕ, principles, methods and forms of aesthetic education on ргімагу school children in Suhomlynskys creative heritage оге оправданный in the article. What more vidtinkiv disturbances in the mood accept child teacher, the more precisely sap vidchuty their aesthetic color so i will diyovishe определенные должности educational impact. The analysis of literary sources and arhivnyh materials showed that Suhomlynskyy closely linked contents aesthetic development of children with culture emotions teacher who іѕ the capacity to adequately һім, emotionally react to different pedagogical situation, follow aesthetic standards.
На думку есть Олександровича, багато що залежить від педагог, від його уміння емоційно, образно відкрити для найменших. I діти не помічають оточуючої построить природи, построить навколишнього середовища, ie в дополнение к наслідок, що не всі педагогов дітей навчають спостерігати природу, її розуміти. ті сторони хорошо, які їм сам е не під силу ie відкрити.
Г., Н. Джоли, V. I. I. С. т. Лихачова, О. Питання естетичного розвитку особистості знайшли своє відображення в працях: D. Ветлугіної, Н. О. Вітковської, I.F. M. Б. Тарапаки та інших [5, s. 37]. Дряпіки, A. Гончарової, Б. Бурової, Бутенка В. Петренко, Н..
О. Мета пропонованої статті полягає у виявленні важливості формування особистості с красотой та естетику у теоретичному обґрунтуванні змісту, форм, методів та способів реалізації естетичного розвитку у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах на прикладі педагогічної спадщини в. Сухомлинського. Мета статті.
Анализ литературных источников и архивных материалов показал, что. Сухомлинский тесно соединяет эстетическое развитие содержание детей культуры чувств педагога, заключается в его способности адекватно эмоционально реагировать на различные педагогические ситуации для соблюдения эстетических норм. Аннотация: В данной статье поселился методологические подходы, принципы, методы и формы работы и эстетического воспитания младших школьников творческого наследия в. Проведенный ретроспективный анализ работы ва Сухомлинского позволяют сделать вывод, что большое значение выдающийся педагог дал. А. А. эстетика, воспитание детей, включая формирование, эстетические чувства, оценки, суждения и идеалы; основы духовной жизни, признать, природу, мир, искусство; видел вежливым детей с природой, творчества, развития, Область применения, их духовной силы. Сухомлинского.

відчутті красивая [1, s. Пізнання красивые, переживання радості в звязку i його створенням збагачують людину, примножують Чили, цементують світогляд. Свій ідеал естетичного виховання талановитий педагог убачав, в то же время, щоб кожна дитина, побачивши прекрасне, зупинилася на глазах у подиві, зробив його частинкою свого життя. 113]. Адже світогляд не базується тільки на сумі знань, Але й моральный естетичному, емоційному світі людини, в то же время числі.
Большие гуманіст розглядав природа Як важливий засіб емоційного, естетичного, моральные аспектів виховного процесу. Сухомлинський писав «Пізнаючи відтінки построить природи, хлопчики та дівчатка опытных життєрадісне почуття повноти духовних сил, жадобу до пізнання так важно, все ушли фото джерел естетичних багатств» [6, s. 113]. Вон виховує в душі дитини здатність відчувати, сприймати тонкощі, відтінки говорить, явищ.
Список використаних джерел
Технические гуманістичного виховання у в. Видатний педагог-инновационные створив організовану системы впливу на вихованців, яка сприяє всебічному розвитку дитини. Сухомлинського полягає у поєднанні різноманітних способів та методів виховання. «Лікування красою? писав видатний педагог [2, s. О. много внимания назвати лица к моєї педагогічної системи»,? Виклад основного матеріалу дослідження. Він уміло поєднував у своїй діяльності теорію приложение i галузі виховання відчуття красивые. 68].
Сухомлинського — педагогіка ХХІ століття. Кузьмин. 1.Кузьмин в. // Педагогіка i психологія. г. Педагогіка в. Г. В. № 1. — C. 113? 120. — 2000. О.
Азаров, Антонець М. I. Педагогічна спадщина в. П. M. Борисовський, V. Сухомлинського вивчається i широко популяризується. Аналіз останніх досліджень z проблеми. Это останні Роки зявилося очень праць науковців i педагогів-практиків, присвячених ДД дослідженню (Ю. Бондарь, О. З., A.
Серед основних форм реалізації естетичного виховання в. Сухомлинський, крім урок, приділяв велику увагу екскурсіям, продуктовый магазин, спостереженням, аналізу явищ природи. О. Будь прекрасне, що існує в навколишньому світі створене для людиною інших людей, повинно доторкнутися до серця дитини i облагородити «» [3, s. 63].
47]. попереджав педагога [5, s. О. Основним обєктом свого педагогічного впливу він називав культуры почуттів, які є цільним земли високоморальних дитячих вчинків.». Сухомлинський справедливой вважав, що естетика починається построен в i переживань я не визнавав емоційного убозтва. Там, де немає чуйності, тонкості сприймання навколишнього світу, виростають бездушні, безсердечні люди»? В.
Спілкування учнів z природой, педагог забезпечував завдяки проведенню брать зелених класах, організованих на території Павлиської середньої школи. … Там діти может быть спостерігати, аналізувати та робити висновки щодо явищ природи та только милуватись с ним: слухати спів пташок, шелест листя, та ловити сонячне проміння.
Ключевые слова: эстетическое образование, эстетическое чувство, педагогической системе ва Сухомлинского молодых студентов.
О. Сухомлинського. Сухомлинський тісно повязував зміст естетичного розвитку дітей z культурою емоцій педагог, яка полягає в його здатності достаточно, емоційно реагувати на різні педагогічні ситуації, дотримуватися естетичних нормой. Анотація: у статті обґрунтовуються методологічні підходи, principi, та методи роботи формирование щодо естетичного виховання молодших школярів у творчій спадщині в. О. Здійснений ретроспективний аналіз праць в. О. Сухомлинського дозволив зробити висновок, що видатний педагог, надавав большие значення естетичному вихованню дітей, зокрема формуванню у естетичних почуттів, оцінок, суджень та ідеалів; основою духовного життя вважав природа, оточуючий Світ, мистецтво; вбачав у спілкуванні дітей z природа розвиток творчості, сфера докладання їхніх духовних сил. Аналіз літературних джерел та архівних матеріалів, показав, що в.
— С. № 5. проблема активізації емоційної сфери молодших школярів у навчальній діяльності в працях в. М. 66? 2.Skid О. 69. Сухомлинського // Наукові Примечание ТДПУ им.. Гнатюка: Педагогіка.? О. 2002.?
О. .Творча реалізація педагогічних ідей в. Сухомлинського в системі художньо-естетичного виховання: навчально-методичний посібник.? 2008.? 103. Кіровоград: вид-ОІППО імені есть Сухомлинського,?

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.