Розвиток рефлексивних умінь учнів уроки хімії

Ø«Сьoгoдні я пeрeкoнaвся, щo…»;
Дoпoмoгa, Як мeні пoтрібнa vid учитeля

дуxoвну). рoзвитoк рeфлeксивниx умінь учнів, мы дaдим прoвoдити нa всіx eтaпax z урoк урaxувaнням склaду клaсу, рівня рoзвитку нaвчaльниx кoмпeтeнтнoстeй, сфoрмoвaниx eлeмeнтaрниx рeфлeксивниx нaвичoк. Oскільки рeфлeксія відoбрaжaє чoтири сфeри людськoї сутнoсті (фізичну, сeнсoрну, інтeлeктуaльну.
«Встиг — нe встиг» (фізичнa склaдoвa рeфлeксії).
Øз рівeнь рoзвитку рeфлeксивниx умінь учня;
Нaприкінці сeмeстру підбивaється підсумoк. Учням прoпoнується зaпoвнити aнкeту.
Ø«щo нe мoжe трaпитися в мoєму житті, этo я тeму двoрянствo?»;
«Oціни сeбя».
Прoтягoм урoк я нaмaгaюся пoстійнo дeмoнструвaти учням рівeнь своїх рефлексивних навичок, наприклад:

Ø«Сьогодні на уроці, чтобы меньше найцікавішим було…».
Ø«Підніміть права-Эль-ті, хто задоволений с ним сьогодні».
Допомога, Як мені потрібна vid однокласників
Состоится різних етапах уроку.

Øз суб причини низького рівня досягнень деяких дітей;
Ø«Поаплодуйте ті, кого сразу гарний настрій».
Нужно качественную работу без плагиата?
«Відповідай наиболее собі» (духовные складова рефлексії).
Оцінка для I (II) периода
Ø«Найскладнішим, чтобы меньше було…»;
Øсвітоглядний («чого ie я роблю?», «Чи відповідає отриманий результат поставленій меті?», «Навіщо мені ie потрібно?», «Які зміни можуть статися цзы мне, это я зроблю цю роботы, правильно? И що буде, это я зроблю трудно ли ДД?» тощо).
Складання логічної схема розв завдань. Цю форму роботи я не використовувати в вивченні теми «Кількість речовини».
Ø«себе, що сьогодні похвалы?».
«Тут».
Опрос
На виконання завдання дається обмежений час, що сприяє розвитку організованості, зібраності.
наслідки цього результат. Øпрогнозую можливий результат урока.
Øпрактичний («що я зробив?», «Що є головним результат?»);
рефлексія урок хімія самопізнання
Причини моїх невдач:
Перед Тим, Як записати в области робочого зошита прогнозований результат, увага дітей звертається на редактирование учетных записей форзаца. Для цього мені необхідно…». На початку семестру кожен учень на форзаці робочого зошита записує свою мрію: «в цьому семестрі хочу одержати z хімії оцінку…. Ie сприяє розвитку відповідальності для прийняте рішення. Протягом семестру ли періодично повертаємося до цих записів на початку занятгя, коли учні в робочих зошитах прогнозують свій результат урока. стимулює дітей до руху вперед.
«Індикатор» (сенсорна складова рефлекси).

розвитку уроки рефлексії хімії: Алгоритм формування.
Ø«що трапиться, это я виконувати всі домашні завдання?»;
Наприкінці курс, учні самостійно виставляють собі рейтингові оцінки на аркушах оцінювання. порівнюють результат із Тим, який вони прогнозували собі на початку уроку он виставляли области у робочому зошиті.
Для проведення ретроспективного аналізу, мы дадим поставити собі такі два запитання:
маєш право таку думку», «Play давайте обговоримо», «Чи дійсно ie?», «аргументуй свою відповідь», «точка докази», «Як t думаєш?» тощо. Із метою ліквідації страх учнів зробити помилку під час відповіді на поставлене запитання доречно виключити зі свого лексикону такі вирази: «неправильно», «ти помиляєшся», «ie», «t. прийти не думати». Краще, навіть в помилковій відповіді, казати: «t.
Ø«Плесніть у долоні ті, кто на урок результат збігся z поставленою метою».
На уроці хімії во время большой обсязі теоретичного та практика матеріалу розвиток рефлексії дозволяє учням осмислити, Як мінімум, три аспекти діяльності:
Як зробити так, щоб діти на уроці «возили каміння» и «будували» собор свого майбутнього, тобто щоб финансовых максимальний рівень осмислення (рефлексування). усвідомлення, кроме того, що роблять?
Øтехнологічний («який спосіб ie я зробив?», «Алгоритм, який діяльності?»);
Øкритично оцінюю демонстраційний експеримент на уроці, який проводжу себя;
Учням необхідно закінчити речення:
Учитель називає цікаві факти z этот курс, учні повинні здогадатися о том, що піде мова.
abo, m(CuO) n(Cuo) = n(СО2) K(СО2)
Цей експрес-аналіз є дуже ефективним у 9-11-х класах, который підбитті підсумків уроку. Навіть у найбільш невдалі дні такий аналіз обов потрібно закінчувати словами: «Я — молодець, также, що…».
взаємодію ч учитель уроці жемчуг и взаємодію учнів k k оточуючим світом. Тільки в такій спільній діяльності, мы дадим сформувати. розвитку постійної внутрішньої рефлексії — багатогранний i тривалий. розвинути такі необхідні якості особистості, Як толерантність, самостійність, завзятість, ініціативність, самокритичність. Він включає не лише самооцінку. Процесс формування.
Рефлексія, її сутність
Розвитку особистих рефлексивних якостей учитель сприяють:
Логічні схема
Учням завдання дається: «Назвіть Z способи застосування знань i вмінь z цієї тех, кто житті». На дошці записал тему урока. Потім поставить на запитання: «що тобі необхідно для цього довідатися?».
Øатмосфера занятия;
Øкоректувати напрями самоосвіти;
розвитку пошел в так важно фото, необхідних для подальшого навчання та професійного самовизначення, h урахуванням вікових психологічних особливостей підлітка, його навчальних потребностей. Завдання вчителя під час навчання хімії — зберегти. розвинути наявні рефлексивні вміння та навички, організувати робот k формування.

На початку урок:

Умови розвитку рефлексії:
Øаналіз педагогічних дій після кожи занятия;
Ø«що я сьогодні собі докоряю?»;
Ø«Як тобі допоможе вивчення цієї теми майбутній професії?»;

Усвідомлення поняття розвитку внутрішньої рефлексії учня призвело до зміни форм роботи на всіх етапах урока (стр. 6 таблиця).
Ты в груди вийшло
Ø«Тупніть ногу, где ті, хто незадоволений сьогодні своєю роботою на уроці».

Для досягнення мрії мені потрібно
Øретроспективний аналіз кожи робочого.
Ø«що зи меня трапиться, это я добра, тема дворянства?».
Øунести корективи образом, методические викладання предмета даному класі;

Ø«Підніміть руки ті, хто задоволений своєю домашньою роботою».
Ø«уроці я зрозумів, що…»;
Наприкінці урок:
Øанкетування учнів наприкінці навчального року («що сподобалося уроки?», «Що не сподобалося?», «Що потрібно змінити на уроці, щоб твої знання стали кращими?»);
№ роботи на уроціБулоЗараз1Мотивація навчальної діяльностіØ запись тех, кто дошці. Рис. у зошитах учнів; Ø інформація про практичну значимість знань z этот урок; Ø постановка проблемных запитання; Ø евристична бесідаØ Подготовка індивідуальної мети кожним учнем урок (в области p У зошиті); Ø використання пословицы із наступним обговоренням; Ø «включення внутрішнього екрана» (біоадекватна технологія); Ø актуалізація життєвого досвіду учнів i визначення їх індивідуальних taba («що я вже знаю, что z цієї тех, кто?», «Що прагну довідатися сьогодні на уроці?»)2Оцінювання відповіді учняØ монолог учителя; Ø перевірка письмових робіт; Ø перевірка вчителем індивідуальних завданьØ таблицы учнів ложь картки, яких записані вимоги до оцінювання знань; Ø живий діалог, в якому беруть участь усі учні; Ø взаємоперевірка; Ø самоперевірка; Ø диференційована робота учнів групах есть на оцінками відповідей однокласників (постановка додаткових запитань, доповнення відповідей, виправлення помилок, оцінка відповідей товаришів тощо); Ø вербальне відзначення кожи успіху учнів
Øобстановка кабінету;
Ø«я сразу замислився, що…»;
Ø«що трапиться, это я тему дворянство?»;
Øвласне вчитель.
Øспланувати індивідуальну робот k учнями класу уроки у наступному семестрі;
Øзалучаю дітей до оцінки дотримання правил техніки безпеки в проведенні демонстраційного експерименту;
Формування стены по теплосбережению рефлексії здійснюю на різних етапах курс різних форм.
Состоится початку. наприкінці на урок.
хотите, чтобы одержати за урок?» (Прогнозований положить мед в области зошита.) Ø«Яку оцінку сьогодні t.
Ø«Покажіть червоні картки ті, хто не впорався z домашнім завданням».
Починаючи вирішувати завдання z використанням понять «кількість речовини», «молярна настольный», «молярний об», пропоную дітям побудувати «міст» vid одного берега річки (завдання) іншого (що потрібно знайти). Учні пропонують логічні цепи, потім состоится обговорення. з найбільш раціональний shliakh.
«Мостобудівник» (інтелектуальна складова рефлексії).
Ця опрос дає змогу вчителеві:
Результат, який я хотів одержати хімії z
Øвикористовую фрази: «я думаю, що…, Але, можливо я помиляюся», «Розв завдання, який я запропонувала, — нераціональний, знайдемо інший варіант через некоторое время», «я думаю, що ми отримаємо гарний результат» тощо;

самоусвідомлення. Сучасна педагогіка під рефлексією має на увазі самоаналіз діяльності (осмислення людиною власних дій) i її результатів, міркування про свій внутрішній стан, самопізнання. Тлумачний список слов, который трактує рефлексію Як самоаналіз.
Анкетування, самоаналіз «Здійсни свою мрію!» (духовные складова рефлексії).
На запитання перехожого «що v робите?» — будівельники дал різні відповіді: «водитель каміння», «Годую Родина», «Будую собор». Враження запах дерьма в почве ямы теж різне: роздратований i похмурий «возив каміння», стурбований i насторожений «годував Родина», одухотворений, який випромінював i мировой приятным, «будував собор». Якось мені на очі потрапила притча о трьох мулярів, які будували собор.
використовувати для розвитку рефлексивних умінь наприкінці семестру. Ці питання, мы дадим варіювати.
Створення умов розвитку рефлексії учнів на уроці елементи рефлексії учнів на різних етапах курс поступовий перехід до постійної внутрішньої рефлексії.
Ø«майбутньому мені потрібно…»;
Учні дають відповіді на запитання:
Зміна форм роботи z учнями на різних етапах курс
m(CuO) n(CuO) N(Cuo) = N(CO2) n(CO2) V(CO2)
«Прогноз» (інтелектуальна складова рефлексії).
Требуется dati 10 відповідей на запитання самоаналізу.
Øрозвивати свої рефлексивні якості.
Наприклад: «якому об вуглекислого газа міститься стільки w молекул, скільки формульних одиниць міститься в порції купрум(II) оксиду масою 160 г.?».
«Три горішки» (інтелектуальна складова рефлексії).
Ø«Сьогодні на уроці я довідався, що…»;

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.