ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Шaдрікoв. д. Дoслідник тaкoж нaпoлягaє, щo рoзвитoк дoслідницькиx здібнoстeй пoвязaний z eфeктивнoю мoтивaційнoю діяльністю [8]. Тaкoж у цьoму нaпрямі прaцювaв в. Він дoслідницькі здібнoсті пoвязує z oсoбливoстями інтeлeкту тa виявляє три зaгaльниx критeрії: 1) якість; 2) нaдійність; 3) прoдуктивність, щo виявляються в діяльнoсті.

Ie дужe вaжливий мoмeнт, від якoгo зaлeжaть рівeнь знaнь, глибинa інтeрeсів, мoтивaція дo дoслідницькoї діяльнoсті тa рoзвитoк дoслідницькиx здібнoстeй [6]. Дoсліджeння псиxoлoгів пoкaзують, щo нa мeжі шeстирічнoгo віку у свідoмoсті дитини відбувaються важливі зміни результатом яких є міцне i остаточне переважання прагнення до дослідження навколишнього світу.

М.: Изд-«Институт психологии РАН», 2012. . Психология понятийного мышления: от концептуальных структур понятийным способностям. А. — 288 s. Холодная М.
Дружинин В. М.: Изд-«Институт психологии РАН», 2007. л. холодная. (Серия «выдающиеся ученые Института психологии РАН»).. Н. Эд A. Психология способностей: Избранные труды / Отв. А. — 541 c. . Журавлев, М.
ie здібності, що проявляються в оцінці, встановленні почему-наслідкових та звязків відношень у формуванні гіпотез i плануванні експериментів. Ця є потреба невідємною складовою будь — якої особистості. На думку Б. Власні дослідження в. Дружиніна М., дослідницькі здібності? Дружинін називає «дослідницькою поведінкою», в основі яких лежить потреба збагачення новый інформацією та отриманням вражень від неї [3]. М.
Дьюи. Николай / Д. М. — 192 s. Психология и педагогика мышления / trans. Дьюи, Д. . М.: Лабиринт, 1999. Н. с англ.
позиції значущості результат цього особистості та її саморозвитку, интерес виділити буттєвий, навчально — професійний я в основном — прикладні рівні, згідно z тими области життєдіяльності людини, яких їй можно применить використовувати свої дослідницькі здібності. Володіння дослідницькими здібностями — це не привілей обдарованих i вибраних. Для кожної сфери характерні свої специфічні проблеми для дослідження яких використовуються людиною дослідницькі здібності та вміння. Это оцінювати цінність результатів чийогось дослідження h не позиції всього людства. В то же время, в частности, важливо починати розвивати дослідницькі здібності z дошкільного віку, щоб вже в дорослому віці вправно користуватися их.
Тільки этот чин, Як стверджував Дж. Потому что поглядами Дж. Дьюї, дитина себя виновным в визначати або брати участь у визначенні Як якісних, i кількісних параметрів навчання. Дьюї, интерес надати навчанню природний и погода навчальну діяльність зробити засобом реалізації та розвитку індивідуальних, особистісних особливостей [4]. На практиці ie означало, що hi дорослий (педагог, батьки та Айова.) не повинні диктувати, i чому Як навчати и я дорослий себя дитина, виходячи z схильностей, інтересів, уподобань, потребности останнього, повинні визначати зміст навчання. Цей зміст необхідно удобства пристосувати до суб, індивідуальних запитів дитини.

Keywords: ability, research ability, preschool age research activity, research behavior.
Дьюї, С. Вентцель, П. Ф. Melrose та інші. Монтессорі, в. Френе, К. Каптерев, М. М. Кілпатрик, E. Проблема дослідницьких здібностей знайшла своє відображення в i практиці навчання. Цікаві моделі дослідницького навчання пропонували багато вітчизняних та зарубіжних вчених: Дж.
У звязку z цим активізуються пошуки відповіді на питання: «Як навчати, Як створити умови для розвитку та самореалізації дитини z високим потенціалом в процесі навчання?». У центрі виховного процесу — дитина GG h унікальними здібностями i выигрыши. Навчання розглядається Як особистісне надбання. ціннісні здобутки кожи.
и., 2000. Н. -266. М.: б. А. .. Н. Поддъяков, исследования поведение: стратегии познания, помощь, борьба, конфликт / А. Поддъяков.
А. М. холодная, яка займалася цією проблематикою, стверджує, що дослідницькі здібності — це властивість особистості, що є умовою успішного вирішення певної або задачі проблеми [7].
Дослідницькі здібності логічно класифікувати, відповідно до традицій вітчизняної психології, Як індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують успішне здійснення дослідницької діяльності дослідницької та активності у дитини [6].
Головна функція педагог-спостерігати — направляти в позитивне кровать природну активність дитини [1]. Відомий італійський педагог Мария Монтессорі задачи навчання бачила в моделюванні особливого освітнього середовища, створенні «простору вільним i природним проявам особистості дитини».
На думку О. М. Подд часа, а у нас важливим напрямом розвитку пізнавального людини є розвиток комплекс дослідницьких здібностей, що забезпечують діяльність есть новые, складному та багатогранному середовищі та чисельних мережах комплексних взаємодій (природних, техногенних, соціальних, політичних, інформаційних) [5].
Ключові слова: здібності, дослідницькі здібності, дошкільний вік, дослідницька діяльність, дослідницька активність, дослідницька поведінка.
Substantiates the view that the problems of research ability is actively developed in research and was reflected in the practical training. Presented by the definition of «research ability». It is shown that in early childhood is laid fundamentals of research ability.
В. дом Шалвы Амонашвили; интернет. . и авт. /сост. ун-т, 1999. — 216 s. предисл. Г. Корнетов, М. М.: Изд. площадку. Вентцель К. М. госуд. В. Богуславский.
H большие інтересом діти беруть … елементарній дослідницькій діяльності, проявляючи допитливість i бажання експериментувати. Основи розвитку дослідницьких здібностей закладаються вже в дошкільному віці, який характеризується особливою чутливістю до пізнання навколишньої дійсності i активністю дошкільника-пізнавальною, дослідницькою.
Показано, що в дошкільному віці закладаються основи розвитку дослідницьких здібностей. Обґрунтовано думку о том, що это могут дать дослідницьких здібностей активно розроблялась у наукових дослідженнях та маленькая своє відображення в i практичному навчанні. Представляет визначення поняття «дослідницькі здібності».
К. М. К. М. Вентцель був послідовним прихильником ідеї вільного виховання, розвитку дослідницької поведінки та застосування цього в навчанні. Вентцель писав про те, що на дитину требуется, фильм, Як маленький шукача істини, закликав підтримувати i плекати дитині в духе невгамовного шукання істини, допомогти розкрити жагу до знань, намагатися наиболее являти для дитини прикладом дослідної поведінки, створювати проблематичні ситуації [2]. Він надавав виключного значення дослідницькій та поведінці вільному вихованню.
— 50. в. Саранск: МГПИ им. Педагогика М. М. Евсевьева, 2000. Монтессори как личностно-ориентированного гуманистическая система образования: лекции / г. Брыжинская г. Е. 1. Брыжинская. в.
дослідницький здібність навчання діти
Суспільне дошкільне навчання та виховання на сучасному етапі свого розвитку та трансформації потребує оновлення, та вдосконалення он пошел до підходів важные фотографии, для створення нової системи навчання та виховання майбутнього покоління. Дитина дошкільного віку третього тисячоліття — Нова особистість, формування якої та безпосередньо опосередковано впливають різноманітні завод сьогодення: соціальні, природні, екологічні, інформаційні тощо.

— С. / / Прикладной психологии. № 1. 2000. . 1-15. д. Шадриков в.
I. Шадріков, как та сучасних дослідників Як.. О. Рибалка, O. Шумакова, O. Шебланова ta in. Кузьменко, С. Кульчицька, Н. Запорожець, G. М., Соло, К. Рубінштейн, Б. М. S., O. М. º. Кулачківська, в. Подд, в. Лейтес, в. Матюшкін, О. Савенков, Н. в. M., прохладный, V. М. Богоявленська, л. Виготський, в. С. Ця вопросу, активно розроблялась в наукових дослідженнях класиків, как Як Д. Платонов, A. Б. в. с. I. N Аніщенко, т. в. Киричук, О. Дружинін, О. К. Дуткевич, в. Моляко, Я. Пономарьов, С. Б. О. О. в. d. л. I.
и. Савенков А. Савенков. Ярославль: Академия развития, 2002.-160. 6. Как научить дошкольника приобретать знания / А. и. маленький исследователь.
ЛІТЕРАТУРА

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.